Plan de acțiune privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, nediscriminarea și accesibilitatea pentru persoanele vărstnice și cu dizabilități

Nr.

Domeniu prioritar

Activități

Termen realizare

Indicatori

Responsabil

1.

Politica de egalitate de șanse și de tratament – promovarea egalității de șanse și de tratament, eliminarea discriminării directe și indirecte și de accesibilitate pentru persoanele vârstnice și cu dizabilități

Numirea Responsabilului cu aplicarea atribuțiilor specifice domeniului egalității de șanse și de tratament, a egalității de gen, a nediscriminării și accesibilității pentru persoanele vârstnice și cu dizabilități

Ianuarie 2024

Existența unui Responsabil cu privire la egalitatea de șanse

Director general/Administrator

Resurse umane (HR)

2.

Elaborarea angajamentului conducerii cu privire la dezvoltarea planului de egalitate de șanse, nediscriminării și accesibilității pentru persoanele vârstnice și cu dizabilități

Ianuarie 2024

Existența angajamentului scris al conducerii întreprinderii

Director general/Administrator

3.

Comunicarea la nivelul întreprinderii privind dezvoltarea planului

Februarie 2024

Existența comunicărilor scrise către personalul întreprinderii

Resurse umane (HR)

4.

Elaborarea Politicii de egalitate de șanse și de tratament, a nediscriminării și accesibilității pentru persoanele vârstnice și cu dizabilități

Februarie 2024

Existența Politicii de egalitate de șanse între femei și bărbați, de egalitate de gen, de nediscriminare și accesibilitate pentru persoanele vârstnice și cu dizabilități

Resurse umane (HR)

5.

Implementarea Planului de acțiune

 

Analiza conformității planurilor de acțiune privind implementarea principiului egalității de șanse, nediscriminării și accesibilității pentru persoanele vârstnice și cu dizabilități, cu strategiile specifice existente și aprobate

Resurse umane (HR)

6.

Monitorizarea și evaluarea

 

Existența rapoartelor de evaluare

Director general/Administrator

Resurse umane (HR)

7.

Cariera profesională – recrutarea, remunerarea, promovarea și formarea profesională a angajaților cu respectarea principiilor egalității de șanse

§  Revizuirea politicilor și procedurii de recrutare și selectare a noilor angajați pentru a asigura egalitatea de șanse și de tratament, a nediscriminării și accesibilității pentru persoanele vârstnice și cu dizabilități

§  Analiză periodică

bianual

Procentajul femeilor,  bărbaților, persoanelor vârstnice și cu dizabilități angajate

Resurse umane (HR)

8.

Elaborarea procedurii interne privind promovarea, inclusiv ocuparea funcțiilor de conducere în condițiile asigurării egalității de șanse și de tratament, a egalității de gen, a nediscriminării și accesibilității pentru persoanele vârstnice și cu dizabilități

bianual

Procentajul femeilor, bărbaților, persoanelor vârstnice și cu dizabilități în funcții de conducere

Resurse umane (HR)

9.

Elaborarea și implementarea planurilor de formare continuă și dezvoltarea carierei fără discriminări de orice natură

 

Procentajul femeilor, bărbaților, persoanelor vârstnice și cu dizabilități participanți la programe de formare

Resurse umane (HR)

10.

Elaborarea procedurii interne privind asigurarea tratamentului egal la sănătate și securitatea în muncă

 

Existența procedurii interne

Resurse umane (HR)

11.

Echilibrul între viața profesională și viața privată sau de familie

Revizuirea politicilor, procedurilor privind organizarea muncii, condițiile de muncă și mediul de lucru pentru a asigura egalitate de șanse și de tratament, nediscriminare și accesibilitate pentru persoanele vârstnice și cu dizabilități

 

Existența procedurii interne

Resurse umane (HR)

12.

Revizuirea politicilor, procedurilor și a dispozițiilor privind concediile, modalitățile speciale de organizare a timpului de lucru (organizarea timpului de lucru cu timp parțial, împărțirea locurilor de muncă, telemuncă, program de lucru flexibil etc.)

 

Existența și numărul măsurilor adoptate în vederea asigurării concilierii vieții profesionale și celei private (ex.: flexibilitatea timpului și spațiului de lucru, zile libere etc.)

Resurse umane (HR)

13.

 

Numărul măsurilor întreprinse pentru crearea unor spații de lucru care să respecte egalitatea de șanse și de tratament între femei, bărbați, persoanelor vârstnice și cu dizabilități (organizare birouri, spații comune, toalete etc.)

Director general/Administrator

Resurse umane (HR)

14.

Prevenirea hărțuirii de orice natură

Elaborarea politicii privind prevenirea și combaterea hărțuirii la locul de muncă

 

Existența procedurii

Resurse umane (HR)

15.

Numirea Responsabilului cu identificarea, prevenirea și acționarea în situații de hărțuire

 

Existența unei persoane responsabile cu identificarea prevenirea și acționarea în situații de hărțuire de orice natură

Director general/Administrator

Resurse umane (HR)

16.

Dezvoltarea unui sistem confidențial și sigur pentru depunerea plângerilor legate de hărțuire și discriminarea pe criterii de gen la locul de muncă, în scopul asigurării unui acces real al victimelor la toate etapele administrative și judiciare prevăzute de lege și îndrumarea acestora pe întreg parcursul derulării acestor proceduri

 

Existența sistemului confidențial și sigur pentru depunerea plângerilor legate de hărțuire și discriminarea pe criterii de gen la locul de muncă

Resurse umane (HR)

17.

Realizarea de acțiuni în scopul evitării și eliminării acțiunilor și hărțuirilor

 

Sensibilizarea în scopul evitării hărțuirii și atitudinilor neconforme din partea persoanelor aflate în funcții de conducere sau a personalului.

Resurse umane (HR)

18.

 

Număr de persoane participante la acțiuni/ sesiuni de informare

 

 

 

CADRU LEGAL ȘI DEFINIȚII

Egalitatea de şanse (equal opportunities) – conceptul conform căruia toate fiinţele umane sunt libere să-si dezvolte capacităţile personale şi să aleagă fără limitări impuse de roluri stricte; faptul că diferitele comportamente, aspiraţii şi necesităţi ale femeilor şi bărbaţilor sunt luate în considerare, evaluate şi favorizate în mod egal înseamnă că femeile şi bărbaţii se bucură de aceeaşi libertate de a-şi realiza aspiraţiile. Se referă la absența barierelor în ceea ce privește participarea economică, politică și socială și tratament egal pentru toți cetățenii indiferent de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârsta, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu.

Egalitatea de șanse între femei și bărbați – se referă la absența barierelor în ceea ce privește participarea economică, politică și socială și tratament egal pentru femei și bărbați. Prin egalitate de șanse între femei și bărbați se înțelege „luarea în considerare a capacităților, nevoilor și aspirațiilor diferite ale persoanelor de sex masculin și, respectiv, feminin și tratamentul egal al acestora” (Legea 202/2002).

ORDONANȚĂ nr. 137 din 31 august 2000 (**republicată**) privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare**)

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/24129

Articolul 2(1) Potrivit prezentei ordonanțe, prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.(2) Dispoziția de a discrimina persoanele pe oricare dintre temeiurile prevăzute la alin. (1) este considerată discriminare în înțelesul prezentei ordonanțe.(3) ) Sunt discriminatorii, potrivit prezentei ordonanțe, prevederile, criteriile sau practicile aparent neutre care dezavantajează anumite persoane, pe baza criteriilor prevăzute la alin. (1), față de alte persoane, în afara cazului în care aceste prevederi, criterii sau practici sunt justificate obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate și necesare.